Call now!
+91 9074842525
HomeiiTGlobal

STUDENTS -HOUSEWIVES AND UNEMPLOYED
CAN EARN EXTRA INCOME

വിദ്യാർഥികൾ വീട്ടമ്മ മാർ തൊഴിൽ രഹിതർ തൊഴിലിനു പുറമേ അധികവരുമാനം നേടാനും

അതിരുകളില്ലാത്ത വരൂമാനം നേടാന്‍

നമ്മുടെ സുഹ്റുത്തുക്കളിൽ നിന്നു തുടങ്ങി നാട് നഗരം രാജ്യം ലോകം വിശാലമായ അതിരുകളില്ലാത്ത മാർകററ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു

THIS IS TRIPLE WAY EARNING PLATFORM

REFERRER + AFFILIATE
SALES COMMISSION
SIT BACK AND WATCH
HOW TO INCREASE YOUR EARNINGS LEVEL .IT IS FREE !
START YOUR UNLIMITED EARNINGS

പണമുണ്ടാക്കാൻ ജോലിയെന്തിന് ഐ ഐ ടി ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരുക

iiT Global Community
ഐ ഐ ടി ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ
ചേരുക ഇഷ്ടം പോലെ സാമ്പാദിക്കുവാൻ

Start Your Own Business
with Less investment

അല്ലങ്കില്‍ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ സ്വന്തമായി
ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കു

ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം
നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ്

OUR PRODUCTS
YOUR BRAND * YOUR PRICE
1000 OF DIGITAL PRODUCTS AVAILABLE
START YOUR OWN HOSTING BUSINESS
STARTING INVESTMENT LESS THAN 10$
OPTIONAL OTHER MORE PROFITABLE PLANS AVAILABLE

വൈറ്റ് ലേബൽ റീസെല്ലർ
White Label Reseller

സ്വന്തം വെബ് സൈറ്റ്
സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് സ്വന്തം വില
സ്വന്തം ലാഭം

ഐ ഐ ടി ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?

വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സന്ദർശകരെ ഏത് അഫിലിയേറ്റുകൾ റഫർ ചെയ്തുവെന്ന് ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ അഫിലിയേറ്റ് പ്രോഗ്രാം അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ റഫർ ചെയ്ത സന്ദർശകൻ ചെയ്തതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കമ്മീഷൻ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു (വാങ്ങലുകൾ, സൈൻ അപ്പുകൾ മുതലായവ). നിലവിലെ വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് അഫിലിയേറ്റുകൾ അഫിലിയേറ്റ് റഫറൽ ലിങ്ക് / യു ആർ എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട അഫിലിയേറ്റുകൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നു, കാരണം അവരുടെ ഐഡികളോ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങളോ അവരുടെ യുആർ‌എല്ലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ കൊണ്ടുവന്ന അനുബന്ധ ലിങ്ക് സിസ്റ്റത്തിന് ട്രാക്കുചെയ്യാനാകും. ഉപഭോക്താവ് ഒരു പ്രവർത്തനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ (അതായത് ഒരു വിൽപ്പന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം സമർപ്പിക്കൽ), ഒരു റഫറൽ ജനറേറ്റുചെയ്യുകയും അഫിലിയേറ്റിന് ഒരു കമ്മീഷൻ നൽകുകയും ചെയ്യും.

HOW DOES THE iiT GLOBAL COMMUNITY TRIPLE WAY EARNING PROGRAM WORKS?

The iiTGlobal affiliate program handles the affiliate accounts by tracking which affiliates have referred visitors to the website, and rewards them with a specific commission based on what the referred visitor did on the website (purchases, sign ups, etc). Affiliates use the affiliate referral link/URL to promote current website or products. Specific affiliates are tracked because their IDs or usernames are appended to their URL, therefore the system can track which affiliate link brought a customer to your website. If the customer successfully completes a conversion (i.e. a sale, or a form submission), a referral will be generated and the affiliate will be awarded a commission.

iiT GLOBAL PROFIT SHARING PROGRAM

WE PROVIDE HUNDREDS OF SOCIAL MEDIA SITES LIST
YOU CAN SIGNUP THAT SITES AND POST OUR
VIDEOS,GRAPHICS,BANNERS ETC
YOU CAN EARN Rs10/SITE POSTING
TO REFER YOUR FRIEND TO iiT GLOBAL
YOU CAN EARN Rs 10 / MEMBER
THEN THE 3Rd STAGE EARNING 5% STARTER COMMISSION
PER SALES FROM VIA YOUR POST

Click Here

WHAT IS iiTGlobal ?

HOW TO JOIN iiTGlobal?

iQi iNTERNET GLOBAL COMMUNITY
IT IS FREE!! SIGNUP BELOW
Stop Spending Money To Make Money.
Our System Is Easy, Simple, and FREE!
Just Place Our Video , Graphics Ads On Facebook
And Thousands Of Other Social Media, Classified Sites

Contact Details

Company :
iQi iNTERNET TECHNOLOGIES PVT LTD
WhatsApp:+91 9074842525
Email:webmaster:+91 7306189595
Sales Division: +91 9809636772
Job Manager : +7306189595
Support: support@iqihost.co.in
abuse : abuse@iqihost.co.in

Click Here

Sales Lines Working Hours

Website: www.iqihost.co.in
Monday to Friday:
09.00 AM – 10.00 PM Gmt/IN
Saterday To Sunday 10AM to8PM
email: webmaster@iqihost.co.in

Click Here

Register

Login

Upload
GUARANTEES
1-hour Account Activation|Your semi-dedicated plan will be activated for you within 1 hour after signup. This is the maximum time period necessary for the proper configuration of your own Semi-dedicated Server.|yes 24/7 Customer Support|We provide your customers with general and pre-sale support via live chat, email and phone and with 24/7 technical assistance via email and ticketing system.|yes 1 Hour Response Time|We guarantee that all your requests, no matter whether they are sales or support related, will be responded to within 1 hour.|yes 99.9 % Service Uptime Guarantee|With our services your semi-dedicated server will be guaranteed 99.9% of uptime and stability.|yes 30-Day Free Trial|Sign up for our 30-day free trial to see what makes our hosting services special. No credit card required.
BASIC FEATURES
Data Storage Disk space is the amount of storage you receive when signing up for a web hosting account with us. It can be used for uploading any type of files – text documents, HTML documents, images, etc.|=disk_space Data Transfer|Monthly Traffic is the term used to describe the amount of data transferred and the number of visits made to a web site for a given period.|=traffic CPU Core(s)|This is the maximum processing time that a semi-dedicated server account can utilize of the CPU of the whole server.|=allowed_cpu MySQL queries/h|This is the maximum number of MySQL queries that can be made through a semi-dedicated server account per hour.
Domain Name Registration / Transfer|
Domain name registration is the process of obtaining a unique name for your website on the Internet. A newly registered domain is automatically tied to name servers, representing the IP address to which it should point. Domain name transfer refers to a change of the domain registrar, while the domain owner stays the same. The process is also associated with a change of the domain name records to the new registrar`s.
FREE FEATURES
No Set-up Fees|Our semi-dedicated packages do not include any set-up fees. You will be only required to cover the monthly service fee for the selected semi-dedicated server FREE Domain If you purchase one of our packages, there is a bonus - one free domain name registration or transfer from the list of promotional domains.free_domain OnNameline Website Builder With all of our shared hosting packages you will get a free online website builder that does not require any design skills or experience since it includes multiple templates and makes website creation a breeze.
50+ Free Apps
Installer|Our 1-click Application Installer is included with all our shared hosting packages and it gives you access to install over 50+ applications - you can have a blog, a forum or a shopping cart set up within minutes with just a few clicks and no technical skills.|yes Free VPN Access|Access blocked websites or use country-restricted services by routing your Internet traffic through a secure connection using multiple access points around the world.|=vpn_traffic Marketing Tools|If you need help to get your website more popular, the easy-to-use marketing tools that are included with each package come to the rescue. You can submit your website to search engines as well as publish news and stories.|yes
Hotlink protection,
All the packages are provided with Hotlink protection, IP blocking, .htaccess generator and other tools which make advanced administration easy.|yes Video Tutorials|Over 40 clips are available through different sections of the web hosting control panel so that you can start finding your way with ease.|yes Online Documentation|After carefully studying the questions and difficulties our clients experience with the web hosting control panel and our services, we have compiled an extensive help section with lots of FAQs and tutorials that will help you along the way.|yes
CONTROL PANEL
In-house Built Control Panel|The Hepsia control panel is an in-house product that is a result of hard work aimed at providing advanced functionality combined with easy-to-use and intuitive design.|View Demo Multi-lingual Interface (over 10 languages)|We have clients from all over the world and therefore the in-house built web hosting control panel is available in over 10 languages and more are on the way to facilitate our international clients.|yes Colour Skins|And to make working with our web hosting control panel even more pleasant you can choose the colour theme that suits you best.|yes
DOMAINS &SUBDOMAINS
Hosted Domains|You can host with us any top level domain name and this feature shows you how many domain names you can host with each of the shared web hosting packages.|=domain Subdomains|Subdomains, also known as child domains, are domains that are part of a larger domain. For example anything.my-best-domain.com is a subdomain of the domain name my-best-domain.com|=subdomain Parked Domains|When you register a domain name just to reserve it for future use, you can use the domain parking feature which allows you to point it to a temporary page (for example "Under Construction") or simply redirect the domain to another site.|Unlimited Full DNS Management|The web hosting control panel provides you complete access to manage all DNS records of your domain name like changing the A record to point to a different host or the MX records to choose a different mail server to handle your e-mails.
Custom A and MX Records|
The A record of the domain name specifies the IP address where the domain name resolves to while the MX records of the domain name specify the mail servers that handle the e-mail of the domain name.|yes CNAME Records|The CNAME record of the domain name redirects the domain to another domain`s A record and therefore creating a CNAME record removes the A record of the domain.|yes AAAA/SRV/NS/TXT Records|The advanced features of the web hosting control panel allow you to set up IPv6 related records such as the AAAA record which is used for mapping hostnames to IPv6 addresses. The SRV record (also known as Service record) is used for defining the location of servers for specified services - the hostname and the port number. The NS (Name Server) records of the domain name specify which server handles all the DNS records for this domain name. The SPF e-mail authentication system derives information from the TXT records of the domain name.|
Full Whois Management
We provide you complete access to manage the WHOIS record of the domain name as much as the registry allows you. There are specific restrictions for some of the TLDs and you should refer to the Domains page.|yes Registrar Lock Option|This is a security feature available for some TLDs to prevent unwanted domain transfers and thus protect your domain name from theft.We grant you access to lock and unlock the domain names at will via the web hosting control panel.|yes EPP Transfer Protection|Some TLDs require this specific EPP transfer authorization key to process domain transfers. This is used in addition or instead of the Registrar Lock for further protection. You can easily obtain the EPP key for your domain names via the web hosting control panel.|yes ID Protection|We offer an additional service for all TLDs that support this feature to protect your personal data becoming public in the WHOIS record. That is the best way of protection against spammers and possible identity theft.|Optional
E-MAIL SERVICES
Mailboxes (POP3/IMAP & SMTP)|The mailboxes you create with us support POP3, IMAP and SMTP protocols that allow you to use mail client applications such as Outlook and Thunderbird to access and manage your e-mail.|=mailbox Webmail|You can choose from the three webmail applications we offer to access and manage your e-mail from any computer in the world that is connected to the Internet without any setup or configuration.|yes E-Mail Forwarding|This feature allows you to receive the same message in two or more e-mail addresses at the same time or simply redirect all incoming messages from one mailbox to another.|yes Auto-responders|If you enable this feature for a specific e-mail account, an e-mail message with a pre-defined text written by you will be automatically sent as a reply to every e-mail that you receive.|yes Catch-all e-mails|This feature allows you to collect any messages that have been sent to a mistyped e-mail address @yourdomain.com.|yes Mailing Lists|The mailist list allows you to send the same message to multiple recipients (that have subscribed to the list) at the same time.|=mail_list Mailing List Members|This feature shows you how many people can be subscribed to the same list.|Unlimited Anti-spam Protection|This e-mail feature protects you from receiving unwanted e-mail messages. If the advanced features are properly adjusted, SpamAssassin will filter up to 99% of the spam.|yes
SPF Protection|
The Sender Policy Framework (SPF) prevents forging of the "FROM" field and thus it protects your domain names from being used for spamming.|yes Anti-virus Protection|The ClamAV software has numerous advanced features that guarantee your anti-virus protection by scanning all incoming mail for viruses.|yes Custom MX Records|The ability to change the MX records of the domain name or simply add more MX records with different priority allows you to control who is handling your mail service.|yes
WEBSITE CONTROLS
Advanced File Manager|The web hosting control panel is equipped with an advanced file manager that will allow you to easily create, delete, move and rename files and folders. It has many other useful features like the ability to work with drag&drop operations.|=filemanager FTP Accounts|The FTP account allows you to establish an FTP (File Transfer Protocol) connection to the server for faster and easier uploading.|=ftp FTP Manager|The web hosting control panel provides you with an FTP Manager that you can use to create FTP accounts with different level of access for each one as well as change the password or delete existing accounts.|yes SSH/Telnet|This feature allows advanced users to access and manage the account via secure connection to the server through an SSH/Telnet encryption software.|=ssh Web-based SSH|Web Console is a web-based application that allows to execute shell commands on a server directly from a browser
Website Manager
|The easy-to-use web hosting control panel is also featured with a remarkable website manager that provides you full control over your domain names and subdomains.|yes Custom Error Pages|This feature allows you to change the error page that website visitors see if the requested page from your website is not opening for some reason.|yes Custom Apache Handlers|This is an advanced feature useful for experienced webmasters to determine how the server will treat various webfiles opposed to using the default Apache configuration.|yes Custom MIME Types|This is another feature for advanced webmasters that allows them to determine how browsers will treat various files and file types.|yes Password Protected Areas|Enabling a password protection for a certain folder allows you to grant access to a single user or group of people and keep it out of reach for the public..
ADVANCED TOOLS
FrontPage Extensions|This feature gives our web hosting packages compatibility with Microsoft FrontPage so that you can upload and use websites created with FrontPage.|yes Dreamweaver MX Support|Our web hosting packages are also compatible with websites created using Dreamweaver - probably one of the most popular web design softwares.|yes PHP4/PHP5/PHP7 Support|PHP is one of the most used scripting languages when it comes to creating dynamic web pages and we are proud to support version 4, 5 and 7 to ensure that your website will work flawlessly.|yes MySQL Databases|MySQL is a very popular SQL database server capable of working with various scripting languages such as C, C++, Java, Perl, PHP and Python. This feature shows how many MySQL databases you can use with each particular package.|=sql MySQL Database Storage|This features shows you what is the amount of data that can be stored in all your MySQL databases as a total.|=sql_quota
Over 3400 Perl Modules
|Perl modules are packages of software code universally adopted to speed up future developing and you get over 3400 such modules with each of our shared hosting packages.|yes ImageMagick & GD Library|Both ImageMagick and GD Library are used for working with image files like PNG, GIF and JPEG among others when generating thumbnails, graphics, charts, etc.|yes Python|Python is another general purpose programming language supported by all of our shared hosting packages and its aim is to combine very clear syntax with remarkable power.|yes IonCube|Just like Zend Optimizer, IonCube also enhances the performance of PHP applications by enabling them to easily operate with IonCube encoded files.|yes Server Side Includes|Server Side Includes are bits of coding that can be integrated into html files to tell them to include other information to be displayed as well. It is a good way of saving time and making sure the exact same information is displayed when it has to appear on different pages.|yes
SSL Certificate Generator
SSL (Secure Sockets Layer) is the most common way of securing webpages used especially when sensitive data is collected such as personal or billing information. The SSL Certificate Generator will provide you with unsigned SSL code that needs to be approved by an authorized registrar.|yes Cron Jobs|Crontab is a command that allows scheduling tasks for future executing and is most widely used for repeating tasks executed at regular intervals.|=crontab InnoDB|The latest edition of InnoDB offers serious improvements in efficacy, reliability and usability.|yes Varnish|Varnish Cache is an HTTP accelerator that can improve the speed of your web site.|yes Memcached|Memcached is a general-purpose memory caching system for increasing the load speed of dynamic database-driven websites.|yes Node.js|Node.js is a software platform for building highly scalable network apps, built on Chrome`s JavaScript runtime.|yes
OS, CONNECTIVITY AND BACK-UP
Stable Linux with Apache|Linux is the leading server operating system known to be a stable environment with high security and great productivity and that is why it is used by the 10 fastests supercomputers in the world. Apache is the most popular web server that runs more websites than all other webservers combined.|yes 2.5 Gbit Network|The data center is using top quality routers and carriers allowing an outstanding Internet connection with combined speed of 2.5 gigabits per second.|yes Help UPS & diesel back-up generator|We have powerful UPS devices in place and a diesel generator in case of prolonged outages to ensure the uptime of the network.|yes
WEBSITE STATISTICS
Webalizer Web/FTP Stats|Webalizer is an advanced web statistics application that provides you extensive reports of the current and previous months with graphics for each month and detailed daily statistics including referral URLs|yes Access Log Manager|When you activate the access logs for a certain hostname, there will be a record of every visit and every hit within your site. You can export the log in a text file for external statistical analysis.|yes Error Log Viewer|When activated the error log keeps a record of every warning or error that occured on your website so that you can examine them and rectify the issues related to the website.|yes Traffic Stats|This feature allows you to monitor the total of incoming and outgoing data transfer for each hostname in your account separately.|yes MySQL Stats|This feature provides you information about the daily amount of queries made by each of your databases with an hourly average calculation as well.|yes Load Stats|This tool provides you with detailed information about the CPU usage generated by your account over different periods of time - yearly, monthly, daily or even for 6 hour intervals.
CUSTOMER SERVICE
24/7 Customer Support|We are here for our customers 24 hours a day and seven days a week - no holidays, no excuses!Different channels of communication are available to suit you best depending on the issue or query that you have.|yes Phone Support|Apart from the phone number in US, we also have a AU, UK and international lines available 14 hours day to assist you with any pre-sales, billing or general questions you may have.|yes Live Chat Support|Our Live Chat operators are waiting to assist you with your questions and problems in real time to ensure our services are always a better experience for you.|yes Integrated Ticketing System|Whenever you experience technicial difficulties, our professional technicians are at your disposal so all you have to do is simply open a ticket from within your web hosting control panel and you will get a reply within the hour with an average response time of 15-20 minutes.|yes PRICING Monthly price||=prices_1 Order Now [/rp_plans]
phpMyAdmin
Access|phpMyAdmin is a tool that provides complete access to manage your MySQL databases via easy-to-use interface.|=phpmy_admin PostgreSQL Databases|PostgreSQL is a more advanced database system known to be stable and providing better data integrity. This feature shows how many PostgreSQL databases you can use with each particular package.|=pgsql PostgreSQL Storage|This features shows you what is the amount of data that can be stored in all your PostgreSQL databases as a total|=pgsql_quota phpPgAdmin|phpPgAdmin is a tool that provides complete access to manage your PostgreSQL databases via easy-to-use interface.|=phpPgAdmin Zend Optimizer|This software optimizes the work of PHP based applications by enabling them to load and execute Zend Guard encoded files.|yes Perl|Perl is one of the general purpose programming languages widely used for web development and thus it is supported by our servers to provide a wider choice for you.|yes
Previous
Next